• کارتابل وارده
مشاهده اعلان
عنوان:
از تاریخ: تا تاریخ:
مشاهده جلسات
عنوان :
تاریخ :
ساعت :
مدت فعالیت : دقیقه
انجام دهنده :
محل انجام :
اولویت :
فعالیت پیوست جلسه باشد؟
خصوصی باشد؟
درصد پیشرفت کار : %
وضعیت انجام :
سیستم یادآوری کننده فعال و هر دقیقه یکبار پیام دهد
پایان دوره تکرار
شرح :
هشدار ها
ارجاع
عطف نامه
مشاهده لیست پاراف ها
رونوشت نامه
مشاهده گردش نامه
بایگانی
بایگانی گروهی
مشاهده نامه
مشاهده نامه
تنظیمات شبکه